Petycje - Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Komedzie Powiatowej Policji we Włoszczowie

Petycję składa się do Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie. W przypadku braku właściwości KPP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJI

                               ul. Świeża 18
                               29 – 100 Włoszczowa

 • doręczyć osobiście – w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie, przy ul. Świeżej 18  w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: 47 80 51 205
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: wloszczowa@ki.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
 2. miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 3. adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2015
Data modyfikacji : 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karol Bator
Osoba udostępniająca informację:
Karol Bator Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
Osoba modyfikująca informację:
Karol Bator

Nawigacja

do góry